Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -21.00 Σάββατο: 11.00 -14.00 (Μετά από ραντεβού)
Title Image

Δήλωση πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Η Life Code δεσμεύεται για την αποτελεσματική λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management SystemISMS ) με σκοπό την προστασία της Εμπιστευτικότητας της Ακεραιότητας και Διαθεσιμότητας σύμφωνα με το  εξής πεδίο εφαρμογής :

Διενέργεια εργαστηριακών διαγνωστικών αναλύσεων Βιοπαθολογίας, Κυτταρολογίας και Γενετικής του ανθρώπου σε βιολογικά δείγματα και ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας με συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά προγράμματα και κλινικές μελέτες, για την ανάδειξη και διάθεση νέων δεικτών προηγμένων και καινοτόμων μεθοδολογιών και διαγνωστικών μεθόδων για ιατρικές / τεχνολογικές εφαρμογές.

σύμφωνα με τις απαιτήσεις

 

  • Του διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013
  • Της Εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς Νομοθεσίας

 

Με γνώμονα τα παραπάνω, ο οργανισμός μας:

 

  • Σχεδιάζει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Πολιτικές, Διαδικασίες, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σχετικά με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την Προστασία της Ιδιωτικότητας
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό και τους προμηθευτές που συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών
  • Διαμορφώνει στόχους και κατάλληλους δείκτες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Διαχείρισης
  • Διασφαλίζει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον και παρέχει συνεχώς τους κατάλληλους πόρους για την επίτευξη των στόχων που θέτει
  • Μεριμνά για την δημοσίευση της παρούσας πολιτικής στην ιστοσελίδα του