Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 -20.00 Σάββατο – Κυριακή (Μετά από ραντεβού)
Title Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ (GDPR)

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ LIFE CODE ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

H Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Στο παρόν έντυπο περιγράφεται η Πολιτική του Διαγνωστικού μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, περιγράφεται και αναλύεται: το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το Διαγνωστικό, η νόμιμη βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, οι αποδέκτες αυτών καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει το Διαγνωστικό για την εγγύηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας σας.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε:
Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία πληρωμής και ασφάλισης, ιατρικό ιστορικό), για να σας παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες που επιθυμείτε. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον το επιθυμείτε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης προηγούμενες ιατρικές γνωματεύσεις που μας παρέχετε. Περαιτέρω, αποθηκεύουμε κατόπιν ρητής δικής σας συναίνεσης, στοιχεία επικοινωνίας οικείων σας, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που επισκέπτεστε την Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ κατόπιν παραπομπής Ιδιώτη Ιατρού, ενημερώνουμε τον τελευταίο για τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τους σκοπούς ορθής ιατρικής γνωμάτευσης.

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ επεξεργάζεται στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία) κατά την επίσκεψη σας στο Διαγνωστικό μας, καθώς και όσα προσωπικά δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών που επιθυμείτε. Ως εκ τούτου, η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας
Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα 10 ετών, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ προβαίνει σε ασφαλή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
Κατ’ εξαίρεση η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ή σε συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

i) Σε παρόχους ιατρικών υπηρεσιών –συνεργάτες της:
Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί εξωτερικές συνεργασίες με τρίτους (μηχανικούς πληροφορικής, ιατρούς, παρόχους υπηρεσιών υγείας–εργαστήρια αναφοράς), οι οποίοι προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της, δυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων επίπεδα

ii) Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες (με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία) μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Σε περίπτωση που η κοινολόγηση απαιτείται στο πλαίσιο ασφαλιστικής σύμβασης που διατηρείτε με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία και εντός του πλαισίου που ορίζεται σχετικά
• Για λόγους διαφύλαξης ζωτικών σας συμφερόντων
• Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη.

iii) Σε τρίτους παρόχους κατόπιν δικού σας αιτήματος.
Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ κοινολογεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών υγείας, μόνο κατόπιν υποβολής δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη γραμματεία του Διαγνωστικού μας.

Διευκρινίζεται ότι η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους, σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν δικού σας αιτήματος

Καταγραφή των ενεργειών ή πράξεων σας
Ενδέχεται να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε με τo Διαγνωστικό μας Κέντρo- συμπεριλαμβανομένων επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας. Τις καταγραφές αυτές αξιοποιούμε για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε ή να προλαμβάνουμε ενδεχόμενους κινδύνους και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Ενδέχεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τους παραπάνω σκοπούς.

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας
Προτεραιότητα μας είναι η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ασφαλών. Η Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων για να τηρείται προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (rolebasedaccesscontrol) καθώς και ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, τακτικά backups των δεδομένων σας, την διαφύλαξη των απεικονιστικών σας εξετάσεων σε PACSή/και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Τα δικαιώματά σας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :
Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας
Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Το Διαγνωστικό μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαιτείται περαιτέρω χρόνος.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Διαγνωστικού μας ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Υπεύθυνοι
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την Κέντρο μας στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό: 210-6917172 καθώς και στο email: info@life-code.gr
Υπεύθυνος για την Προστασία των Δεδομένων σας στο Κέντρο μας έχει ορισθεί η κα Αργυρίου Κωνσταντίνα-Μαρία, (dpo@life-code.gr).

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, θα χαρούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να επιλύσουμε οποιοδήποτε παράπονο σας το συντομότερο δυνατό, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την υγεία σας στη Life Code ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ.

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ΕΕ] 2016/679, ως Υποκείμενο Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας
Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρεία μας.

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας
Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα της εταιρείας μας

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας .

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας
Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία μας για δικούς σας σκοπούς. Δικαιούστε να λαμβάνετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και να τα μεταφέρετε εύκολα και με ασφαλή τρόπο σε τρίτους, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας συμπληρώνοντας και καταθέτοντας την κάτωθι αίτηση στη γραμματεία της εταιρείας μας:

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/- ουσα ………………………………………………………………………………. του……………………………,κάτοικος………………………..οδός……………………………………………………………………………κάτοχος του υπ’ αρ. ΔΑΤ/ΑΤ ………………………… , δια της παρούσας αιτούμαι:

Χορήγηση Αντιγράφου Ιατρικού Φακέλου
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμώ να λάβω αντίγραφο του ιατρικού μου φακέλου/ των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων που διενήργησα στο διαγνωστικό σας κέντρο και ειδικότερα………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αίτημα Διόρθωσης Δεδομένων
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, αιτούμαι, όπως προβείτε σε διόρθωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείτε και ειδικότερα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

Αίτημα Διαγραφής Δεδομένων
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμώ να προβείτε στη διαγραφή των ακόλουθων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείτε…………………………………………………………………………………………………………
Αναγνωρίζω δε ρητώς ότι το παρόν αίτημα μου θα ικανοποιηθεί μετά την πάροδο της νόμιμης υποχρεωτικής διάρκειας διατήρησης ιατρικών αρχείων.

Αίτημα Περιορισμού Επεξεργασίας Δεδομένων
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, αιτούμαι όπως προβείτε στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων μου για τον ακόλουθο λόγο:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αίτημα Εναντίωσης στην Επεξεργασία Δεδομένων
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, δεν επιθυμώ την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για σκοπούς ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Αίτημα Φορητότητας Δεδομένων
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ 2016/679) για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, επιθυμώ να:
• Μου παράσχετε το σύνολο των προσωπικών μου δεδομένων που τηρείτε στο αρχείο σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και/ή
• Μεταβιβάσετε το σύνολο των προσωπικών μου δεδομένων που τηρείτε στο αρχείο σας στο ………………………………………………………………………………………., σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό.

Τόπος/ Ημερομηνία………………………………………….………………….

Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου…………………………………..…………………………

Υπογραφή Εξεταζόμενου

 

————————————